Disclaimer

download exemplaar

25 oktober 2020
 

Inleiding

De informatie op deze site is niet bedoeld als professioneel (belasting)advies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde transacties. Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt FiscaalBij geen aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid of gevolgen daarvan.
 

Openbaarmaking en rechten

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie van deze site aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FiscaalBij, niet toegestaan. 

Als u van mening bent dat er artikelen of informatie op deze site staan die niet mogen worden vermeld, verzoeken wij u dit aan ons door te geven. De informatie zal in dat geval worden verwijderd of aangepast. 

De informatie wordt enkel voor informatieve doeleinden gebruikt. Alle rechten blijven bij de wettelijke eigenaren/auteurs.

Inzendingen per mail of per post geeft FiscaalBij het recht deze via het internet of anderszins openbaar te maken. FiscaalBij is – voor de inhoud – niet aansprakelijk.


Overige voorwaarden

De hier genoemde voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die u op deze site aantreft. 

Door het verdere gebruik van deze site na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met het navolgende:

 • FiscaalBij stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is. Desondanks zou het toch mogelijk kunnen zijn dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. 
   
 • Daarom geeft FiscaalBij geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site. 
   
 • Verwijzingen – in ruime zin – naar bronnen betekent niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan door FiscaalBij.
   
 • Het gebruik van en het rondkijken op deze website vinden volledig op eigen risico plaats.
   
 • FiscaalBij behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder nadere kennisgeving, aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.
   
 • Indien een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld worden, worden deze vervangen. De vervangende bepalingen (welke in overeenstemming zijn met het toepasselijke juridische recht) worden zoveel als mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoeling geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
   
 • Indien FiscaalBij nalaat naleving van een of meer bepalingen in deze voorwaarden te eisen of af te dwingen, betekent dat niet dat FiscaalBij volledig van zijn recht afziet. 
   
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
 • Eventuele rechtsgedingen tegen FiscaalBij moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter. Dit dient te geschieden binnen 6 maanden nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is. Als dit niet gebeurt binnen de hiervoor genoemde termijn van 6 maanden, verjaart de eis of het geding.

Als u genoemde voorwaarden niet aanvaardt dient u het gebruik van deze site onmiddellijk te staken.