Privacy- en cookieverklaring

18 augustus 2020

 

Inleiding

FiscaalBij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We leggen uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Contactgegevens

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
T: 06-25266676
E: info@fiscaalbij.nl

 

FiscaalBij

Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerken we persoonsgegevens. In sommige gevallen werken we daarbij samen met derden. We vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent dat we:

- duidelijk vermelden voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring
- het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
- uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn
- als we uw gegevens delen, we afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk welke diensten en webfunctionaliteiten u kiest.

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en webfunctionaliteiten die u gebruikt, kunnen we de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • bedrijfsnaam
 • informatie die u zelf invult in het contactformulier

 

Doeleinden

We verwerken persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden.

1. Dienstverlening (mede afhankelijk welke diensten of webfunctionaliteiten u gebruikt):

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

2. Wettelijke verplichting

 • We verwerken ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld de gegevens die we nodig hebben voor belastingaangiftes.

3. Nieuwbrief

 • U op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. We zenden u onze digitale nieuwsbrief.

4. Social Media

 • U op de hoogte te stellen van nieuwe content via social media.

 

Verstrekking aan derden

We geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde diensten. Wanneer we uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen we er o.a. (met een verwerkersovereenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen we hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn we wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Beveiligen

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

We hebben de volgende maatregelen genomen qua beveiligen:

 • beveiligingssoftware (bv. virusscanner, firewall)
 • het versturen van uw gegevens via een beveiligde internetverbinding

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@fiscaalbij.nl.

 

Bewaren

We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat we de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die we langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Cookies

FiscaalBij gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in uw browser. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website, www.fiscaalbij.nl, hebben we u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Uw rechten

U heeft recht op:

 • inzage
 • rectificatie
 • bezwaar
 • overdraagbaarheid van gegevens
 • beperking van de verwerking
 • uw toestemming in te trekken

U kunt uw rechten doen gelden door een bericht te sturen naar info@fiscaalbij.nl.

Als bewijs dat u de eigenaar bent van de persoonsgegevens dient u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak op deze kopie de volgende onderdelen zwart (ter bescherming van uw privacy):

 • uw pasfoto
 • de strook met nummers onderaan het paspoort
 • paspoortnummer
 • burgerservicenummer (BSN)

We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

We wijzen er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is voor het laatst aangepast en vastgesteld op 18 augustus 2020.